Rejestracja

Zarejestruj się na Mondeo Klub Polska

Wymagane informacje

Wprowadź nazwę użytkownika, która będzie używana przez Ciebie na tym forum.

Wpisz hasło dla Twojego konta. Pamiętaj, że rozróżniane są duże i małe litery.

Tutaj wprowadź Twój adres e-mail.

Ile to jest połowa z czterech (wpisz słownie)?

Dodatkowo wymagane dane

Gdzie mieszkam

Model samochodu

Dodatkowe informacje

Jeśli trafiłeś tutaj poprzez innego użytkownika naszego forum, wpisz obok jego nazwę.

Aktualny czas forum może być automatycznie przeliczany na strefę czasową Twojego obecnego miejsca pobytu. Wybierz odpowiednią strefę czasową z listy poniżej.

Dodatkowo wybrać automatyczne uwzględnianie czasu letniego i zimowego

Od czasu do czasu administratorzy forum mogą chcieć przesłać Ci wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail.

Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego typu informacji odznacz tę opcję.

Dodatkowe informacje na temat samochodu

Zasady na forum

Aby przejść dalej musisz wyrazić zgodę na przestrzeganie następujących warunków:

I. Postanowienia ogólne.
1. Właścicielem domeny pod adresem: www.mondeoklubpolska.pl jest Stowarzyszenie Mondeo Klub Polska, zwane dalej Klubem. Strona ta jest jego oficjalnym serwisem internetowym, stanowi integralną część Klubu i reprezentuje Klub w sieci Internet oraz słuzy realizacji jego celów statutowych.

II. Rejestracja i zasady Serwisu.
2. Osoba odwiedzająca Serwis www.mondeoklubpolska.pl ma możliwość dokonania rejestracji, która jest całkowicie bezpłatna, stając się tym samym Użytkownikiem. Użytkownik dokonując rejestracji na stronach Serwisu www.mondeoklubpolska.pl w pełni akceptuje niniejszy regulamin.
2.1. Rejestracja na Forum www.mondeoklubpolska.pl nie jest równoznaczna ze wstąpieniem do Stowarzyszenia Mondeo Klub Polska.
3. Zabrania się używania podczas rejestracji słów kluczowych oznaczających pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska w jakichkolwiek odmianach, skrótach i modyfikacjach, a w szczególności administrator, moderator, dyrektor, prezes, itp. oraz określeń uznanych za wulgarne czy rasistowskie w jakimkolwiek języku. W przypadku dokonania rejestracji z użyciem wyżej określonych słów konto Użytkownika zostanie usunięte w trybie natychmiastowym, bez powiadomienia i możliwości odwołania.
4. Zabrania się Użytkownikowi posiadania więcej niż jednego zarejestrowanego konta. W przypadku dokonania rejestracji więcej niż jednego konta wszystkie konta Użytkownika zostaną zablokowane w trybie natychmiastowym, bez powiadomienia i możliwości odwołania.
5. Zabrania się udostępniania własnego zarejestrowanego konta innym Użytkownikom, a w szczególności Użytkownikom, którym dostęp do strony internetowej www.mondeoklubpolska.pl został zablokowany. W przypadku udostępnienia konto Użytkownika zostanie zablokowane.
6. Zastrzega się prawo przyznawania dostępu do wybranych funkcji i treści Serwisu wybranym grupom Użytkowników.
7. Zabrania się Użytkownikom podejmowania działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującego w Polsce.
8. Administrator Serwisu lub osoba przez niego wyznaczona, może zablokować konto każdego Użytkownika jeśli uzna, że zostały naruszone zapisy regulaminu. W przypadku Klubowicza decyzję o blokadzie konta podejmuje, na wniosek Administratora, Zarząd Klubu.
9. Użytkownik wysyłając artykuły, news'y itd. wyraża zgodę na ich nieodpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie z wyłączeniem celów zarobkowych. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na nanoszenie niezbędnych poprawek stylistycznych i językowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawdą podawanych przez niego informacji, prezentowanych opinii, a także za ewentualne skutki będące następstwem stosowania się do prezentowanych w Serwisie treści.
9.1. Wszelkie materiały audiowizualne, zamieszczane na stronach Mondeo Klub Polska pod adresem www.mondeoklubpolska.pl i jego podstronach, również w postaci linków do niezależnych galerii internetowych, wykonane przez użytkowników forum podczas imprez związanych z forum i/lub klubem, mogą być niekomercyjnie wykorzystane na stronach MKP pod adresem www.mondeoklubpolska.pl i jego podstronach oraz na facebookowym profilu facebook.com/Mondeo.Klub.Polska do promocji forum i klubu.

III. Forum dyskusyjne.
10. Forum dyskusyjne, zwane dalej Forum, jest integralną częścią Serwisu www.mondeoklubpolska.pl.
11. Forum służy wymianie poglądów i opinii Użytkowników biorących udział w dyskusji.
12. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Forum sprawują Administratorzy i Moderatorzy, zwani dalej osobami funkcyjnymi.
13. Użytkownik uczestniczący w dyskusji na Forum ma obowiązek:
13.1. przestrzegania ogólnych zasad netykiety;
13.2. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
13.3. zachowania kultury wypowiedzi;
13.4. szanowania innych Użytkowników, ich przekonań i prawa do własnego zdania w wyrażaniu swojego stanowiska;
13.5. zachowania poprawności wypowiedzi, zgodnie z obowiązującymi zasadami języka polskiego;
13.6. bezwzględnego stosowania się do wszystkich poleceń osób funkcyjnych.
14. Użytkownik jest zobowiązany udostępnić w profilu informacje o marce i modelu posiadanego samochodu lub jego braku oraz o miejscowości, w której mieszka. W przypadku braku takich informacji konto może zostać zablokowane.
15. Użytkownik jest zobowiązany formułować pytania i tematy je opisujące w sposób zrozumiały i czytelny oraz udzielać odpowiedzi w sposób zwięzły i rzeczowy. Nieprecyzyjny i niejasny opis tematu lub sposób odpowiedzi może być powodem usunięcia albo edycji tematu lub postu, bądź przeniesienia do innego działu przez osoby funkcyjne.
16. Użytkownik, który zaśmieca forum (nie licząc kącików do tego przeznaczonych) może otrzymać ostrzeżenie.
17. Zabrania się wyrażania swojego zdania i komentowania poczynań partii politycznych, stowarzyszeń, grup społecznych, religijnych, itp. w innym dziale niż dział do tego przeznaczony.
18. Użytkownik, udzielając odpowiedzi na dany temat, ma prawo cytować wcześniejsze wypowiedzi w całości lub części w sposób jasno określający
zakres udzielanej odpowiedzi.
19. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania właściwej formy pisemnej wypowiedzi, a w szczególności:
19.1. nie stosowania wyłącznie wielkich liter;
19.2. nie nadużywania znaków interpunkcyjnych, tj. wykrzykników, znaków zapytania, kropek, przecinków, itp., jako znaków wyróżniających;
19.3. nie nadużywania symboli graficznych, tzw. „smileyów”.
20. Użytkownik ma prawo do zamieszczania plików graficznych, lub odnośników do tych plików o rozmiarach nie przekraczających wartości 800x600 pikseli. Nie zastosowanie się do tego warunku może skutkować usunięciem postu przez osoby funkcyjne.
20.1. Zawartość postu nie może powodować zakłóceń w wyświetlaniu strony; posty nie spełniające tego warunku będą usuwane bez powiadomienia.
21. W przypadku zmiany głównego tematu dyskusji w prywatną wymianę poglądów osoby funkcyjne mogą zamknąć temat, a dyskusja prywatna powinna zostać przeniesiona poza Forum (PW, mail, komunikator internetowy, telefon, itp.).
22. W przypadku wystąpienia niejasności w tematach bądź formułowanych pytaniach Użytkownik ma prawo zwrócić uwagę na występującą nieprawidłowość.
23. Niedopuszczalne jest drwienie i wytykanie błędów - nieprzestrzeganie tego skutkuje ukaraniem Użytkownika ostrzeżeniem lub zablokowaniem konta.
24. Zezwala się na publikowanie postów zawierających odnośniki do legalnego oprogramowania lub stron internetowych rozpowszechniających legalne oprogramowanie.
25. Zezwala się na publikowanie postów zawierających odnośniki do serwisów internetowych z zamieszczonymi materiałami istotnymi dla tematu, tj. "YouTube", "ImageShack", "Wrzuta", "Fotosik", itp.
26. Zezwala się na umieszczanie w treści postów informacji i odnośników do sklepów i firm usługowych wyłącznie w celach informacyjnych zgodnych z tematem postu..
27. Zezwala się na umieszczanie w profilu Użytkownika adresu własnej strony internetowej pod warunkiem, że jest to strona o charakterze niekomercyjnym, oraz zezwala się na umieszczenie w profilu Użytkownika plików graficznych o rozmiarach ściśle określonych w zasadach ustawiania profilu, z pominięciem napisów zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskie i antysemickie, erotyczne, pornograficzne, itp.
28. Zabrania się używania przekleństw i wulgaryzmów oraz zwrotów ogólnie przyjętych jako obraźliwe, również pod postacią symboli graficznych, skrótów, wykropkowań, emotek itp. Za wyrazy wulgarne uznaje się te, które występują w Słowniku Języka Polskiego jako wulgarne oraz których etymologia wskazuje na pochodzenie od słowa wulgarnego.
29. Zabrania się publikowania na Forum treści niezgodnych z polskim prawem, a w szczególności umieszczania treści rasistowskich i antysemickich, odnośników do nielegalnego oprogramowania lub stron internetowych rozpowszechniających nielegalne oprogramowanie, publikowania informacji opisujących sposoby obejścia ograniczeń w używaniu nielegalnego oprogramowania, umieszczania odnośników do nielegalnych plików muzycznych, umieszczania odnośników do stron erotycznych i pornograficznych, umieszczania odnośników do stron wyznaniowych kościołów i sekt religijnych, umieszczania innych odnośników i informacji zabronionych przez prawo.
30. Zabrania się umieszczania w treści postów, a także w podpisie Użytkownika jakichkolwiek ogłoszeń, reklam, bannerów czy odnośników reklamujących strony o charakterze komercyjnym.
31. Zabrania się umieszczania w treści postów jakichkolwiek zapisów rozmów prywatnych, w całości lub części.
32. Zabrania się publikowania danych teleadresowych należących do osób fizycznych.
33. Zabrania się wykorzystywania adresów poczty elektronicznej, udostępnionych na Forum, do wysyłania spamu lub innych treści zakazanych przez polskie prawo.
34. Zabrania się wielokrotnego zakładania tego samego tematu w różnych działach Forum. Tematy tego typu zostaną usunięte.
35. Za publikowane na Forum treści, wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.
36. Użytkownik ma prawo bez podania przyczyn ukryć dane ułatwiające nawiązanie kontaktu drogą elektroniczną, tj. adres poczty elektronicznej, identyfikatory komunikatorów internetowych itp.
36.1. Użytkownik nie może ukryć swojej obecności na Forum.
37. Wszelkie sugestie i pomysły dotyczące wyglądu i funkcjonowania Forum można zgłaszać bezpośrednio na Forum, publikując posty odpowiedniej treści w dziale do tego przeznaczonym lub wysyłając informacje do osób funkcyjnych.
38. Za komentowanie decyzji Administratora lub Moderatora Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie.
39. Do przestrzegania regulaminu w równym stopniu zobowiązani są wszyscy Użytkownicy Forum.
40. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu osoba funkcyjna udziela Użytkownikowi ostrzeżenie, wraz z podaniem właściwego uzasadnienia, które zostanie uwidocznione w profilu Użytkownika.
41. Ilość udzielanych ostrzeżeń jest ograniczona.
41.1. Po uzyskaniu 3 ostrzeżeń, konto Użytkownika zostaje zablokowane na okres 7 dni.
41.2. Po uzyskaniu kolejnego (czwartego) ostrzeżenia, konto Użytkownika zostaje zablokowane na okres 30 dni.
41.3. Po uzyskaniu kolejnego (piątego) ostrzeżenia, konto Użytkownika zostaje zablokowane na czas nieokreślony.
42. Ostrzeżenie ulega zatarciu na wniosek Użytkownika po upływie co najmniej trzech miesięcy od daty przyznania ostatniego, najnowszego ostrzeżenia. Wniosek o zatarcie ostrzeżenia należy skierować do osoby funkcyjnej.
42.1. Jednorazowo zatarciu ulega wyłącznie jedno, najstarsze ostrzeżenie. W przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego ostrzeżenia, może on wnioskować o zatarcie kolejnego ostrzeżenia, jeśli przez okres trzech miesięcy od zatarcia ostatniego, nie został on ukarany poprzez nałożenie kolejnego ostrzeżenia.
43. W przypadku stwierdzenia nadużycia zasad niniejszego regulaminu należy o tym fakcie poinformować osoby funkcyjne na Forum korzystając z funkcji automatycznego zgłaszania postów. Jej bezpodstawne używanie skutkuje ukaraniem Użytkownika ostrzeżeniem.
44. Użytkownik umieszczający post w dziale "Sprzedam samochód" jest zobowiązany podać w ogłoszeniu VIN pojazdu.

IV. Prawa i obowiązki Moderatorów.
45. Na stanowisko Moderatora powoływani mogą być zarówno członkowie Stowarzyszenia Mondeo Klub Polska jak i Użytkownicy Forum przestrzegający regulaminu. Administrator ma prawo przyznania poszczególnym Moderatorom osobnych uprawnień. Moderatorzy są powoływani przez Administratora i zatwierdzani przez Zarząd Klubu w drodze głosowania na czas nieokreślony.
46. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegania regulaminu w sposób rygorystyczny.
47. Moderatorzy mają obowiązek służyć radą i pomocą niedoświadczonym i początkującym Użytkownikom.
48. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu określonych sankcji, jak również tłumaczenia się z podjętych działań.
49. Moderatorzy mają obowiązek ścisłej współpracy z Administratorami oraz podporządkowania się podjętym przez nich decyzjom.
50. Zabrania się Moderatorom nadużywania władzy w stosunku do pozostałych Użytkowników.
51. Skargi na działania moderatorów należy kierować do Administratora.
52. Zarząd Klubu ma prawo odwołania każdego z Moderatorów w drodze głosowania.

V. Prawa i obowiązki Administratorów.
53. Na stanowiska Administratorów powoływani są członkowie Stowarzyszenia Mondeo Klub Polska przestrzegający regulaminu i wyróżniający się umiejętnościami informatycznymi pozwalającymi na sprawne zarządzanie Serwisem i Forum. Administratorzy są powoływani i zatwierdzani przez Zarząd Klubu w drodze głosowania na czas określony.
54. Administratorzy posiadają najwyższe uprawnienia na Forum, w tym uprawnienia i obowiązki Moderatorów.
55. W sprawach spornych decyzja Administratora jest ostateczna.
56. Administratorzy podejmują decyzje wspólnie lub jednoosobowo, jednakże decyzje istotne dla działalności Serwisu i Forum wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Klubu.
57. Administratorzy mają prawo zablokowania lub usunięcia konta nieaktywnego Użytkownika tj. takiego, na które nie nastąpiło logowanie przez okres ostatnich trzech miesięcy. Nie dotyczy to konta Użytkownika będącego Klubowiczem.
58. Administratorzy mają prawo dowolnej modyfikacji struktury Serwisu i Forum, a w szczególności zakładania nowych działów tematycznych, zmiany wyglądu Forum oraz rozszerzania jego funkcjonalności.
59. Administratorzy mają obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i Forum w ramach swoich możliwości i umiejętności.
60. Administrator ma prawo ukarać ostrzeżeniem użytkownika bez podania przyczyny W forum administracyjnym
61. Administrator posiada prawo do banowania użytkowników bez ostrzeżenia. W takim wypadku podaje się powód zbanowania.
62. Administrator ma prawo odmówić skasowania konta użytkownika, w przypadku gdy może to spowodować niepoprawne wyświetlanie strony.
63. Administratorzy powinni dbać o podnoszenie komfortu obsługi i ułatwianie korzystania z Forum przez jego Użytkowników.
64. Administratorzy odpowiadają za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków przed Zarządem Klubu.
65. Zarząd Klubu może odwołać każdego z Administratorów w drodze głosowania. W przypadku odwołania, Administrator ma obowiązek bezzwłocznego przekazania wszystkich istotnych dla funkcjonowania Serwisu informacji osobie wskazanej przez Zarząd Klubu.
66. Skargi na działania Administratora należy kierować do Zarządu Klubu.

Ostatnia aktualizacja: 2014.04.27
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2011 roku.
Jednocześnie traci moc Regulamin strony i forum dyskusyjnego www.mondeoklubpolska.pl z dnia 11 stycznia 2010 r.